کمد و کابینت : دارد کف : پارکت تعداد خواب : دو خواب
4290000000 تومان

ویژه واحد 260 متری در خاوران

تبريز- خاوران
پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : دو خواب
3770000000 تومان

ویژه واحد 140 متری در خاوران

تبريز- خاوران
پيش فروش : مي باشد تعداد واحد در هر طبقه : یک واحد
2030000000 تومان
پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : دو خواب
2170000000 تومان

ویژه واحد 240 متری در خاوران

تبريز- خاوران
پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : دو خواب
3600000000 تومان
پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : دو خواب
1890000000 تومان

ویژه واحد 170متری در خاوران

تبريز- خاوران
پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : دو خواب
2465000000 تومان
متراژ انتخابی : بالاي 900 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : بله
11250000000 تومان
متراژ انتخابی : بالاي 900 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
9600000000 تومان

ویژه قطعه 1000 متری در خاوران

تبريز- خاوران
متراژ انتخابی : بالاي 900 متر سهم : یک سوم جدول کشی شده : بله
20000000000 تومان
پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : دو خواب
5550000000 تومان

ویژه واحد 310 متری در خاوران

تبريز- خاوران
پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : دو خواب
4960000000 تومان
پيش فروش : مي باشد
6000000000 تومان
تعداد خواب : دو خواب
4808000000 تومان

ویژه واحد 280 متری در خاوران

تبريز- خاوران
پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : دو خواب
3920000000 تومان
1 2 3 4 5